CBG - 極珍貴「大麻素之母」

至今有多達104種大麻素成功被分離出嚟,THC、CBD 最出名,前者出名「high」,後者具豐富藥用價值。但其實係大麻家族入面,仲有好多好多珍貴嘅大麻素。

Olanda CBG強效廣譜配方1000mg 就係其中一種,藥用價值同樣極高,食落 非 · 常 · 放 · 鬆,仲有啲輕飄飄嘅感覺!大大紓緩焦慮,以及所引起嘅胃痛、頭痛等不適,止痛消炎效果十分明顯,全面照顧身心需要。

大麻中負責生產大麻素嘅結構稱為「腺毛」,就好似工廠,製造多種大麻素、萜烯(terpenes)及萜類化合物等等。CBGA(大麻萜酚酸)係大麻第一個真正生產嘅大麻素 —— 最原始嘅大麻素,係THC、CBD、CBG 同其他大麻素嘅前體,所以又被稱為「大麻素之母」。 CBGA 受酶催化,轉化成多種大麻酸 THCA、CBDA 同 CBCA。大麻酸再喺光同熱嘅環境下脫羧,生成 THC、CBD 等大麻素。而 CBG 就少一個 step,由 CBGA 直接脫羧而成。一棵植株可能得少過 1% CBG,非常珍貴。

CBG 有效活化內源性大麻素系統(ECS)中 CB1 及 CB2 大麻素受體,有助調節身體各項功能,包括食慾、情緒等,亦能抑制身體吸收THC,避免太過亢奮。

大麻素可以單獨使用,亦可以同其他大麻素、萜類等化合物一齊服用,產生更大效果,稱為「協同效應」 —— 一加一大過二。